വീണ്ടും ചില ഫേസ്ബുക്ക്‌ വിശേഷങ്ങള്‍………….. …..

Jan 22

വിശേഷം No : 1

ഹരീഷ് തൊടുപുഴ എന്ന വ്യക്തി കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം എടുത്ത ചിത്രമാണ്‌ കഴിഞ്ഞ ഹര്‍ത്താലില്‍ ജനം വലന്നു  എന്ന് പറഞ്ഞു ഫേസ്ബുക്കില്‍ പ്രചരി പികുന്നത് .  ചിത്രത്തിലെ ഗര്‍ഭിണി പുരുഷന്‍ അന്നെനത് വ്യക്തമാണ്‌ ;) :)

 

വിശേഷം No : 2

 

മുല്ല പെരിയാര്‍ പ്രശ്നത്തില്‍ സര്‍കാര്‍  എടുത്ത നടപടികള്‍ തൃപ്തികരം അല്ല എന്ന കാരണം കൊണ്ട് കേരള സര്‍കാര്‍ നല്‍കുന്ന അവാര്‍ഡ്‌ ധാന ചടങ്ങില്‍ ശ്രീ രഞ്ജിത് പങ്കെടുത്തില്ല. രഞ്ജിത് തന്റെ അഭിപ്രായം രേഗപെടുത്താന്‍ ഒരു അവസരം നോക്കി നില്കുന വേളയില്‍ ആണ് സംസ്ഥാന അവാര്‍ഡ്‌ ധാന ചടങ്ങിനു ക്ഷണം ലഭിച്ചത്. അതില്‍ പങ്കെടുത്തില എന്നത് കൊണ്ട് മറ്റു എല്ലാ പരിപാടികളിലും പങ്കു എടുകരുത് എന്ന് അര്‍ത്ഥമുണ്ടോ ???? ഏഷ്യാനെറ്റ്‌ അവാര്‍ഡ്‌ നൈറ്റ്‌ഇല്‍  പോയാല്‍ രഞ്ജിത് എങ്ങനെയാ മൂരാച്ചി ആകുനെ ???
അതോ ,  ഏഷ്യാനെറ്റും  മുല്ലപെരിയാര്‍ വിഷയത്തില്‍  തൃപ്തി പരമായ നിലപാട്  എടുത്തില എന്ന് കരുതുനവര്‍ ആണോ ഇത് പ്രച്ചരിപികുനത്.???

 

Read More

Minus One

Dec 26

Often it happens that we share many mails, advertise of doing many things and finally end up with nothing. Here is a chance for you to do something to save forest without any effort. At least the words “without any effort” would have made you to give a try.

To know the details watch this video:

 

Read More

Happy Birthday Niju Mohan | 25

Sep 28

Happy Birthday dear Niju Mohan

niju-bday-2011

You can wish him here…

Read More

Something that you never wish to read….

Jan 19

Before u begin lemme tel…either u read completely or drop it from here…

January 18th is a memorable day for me. It was on last Jan 18th one of my dreams came true. Now I wanna share about the dream . As Abdul Kalam said Dream is not what you see in sleep, dream is the thing which does not let you sleep, this dream of mine truly falls in that class as thinking of it still makes me sleepless. I am enclosing a page of my dairy where I jotted down the experiences then…

“I am gonna tell about ma visit to IIM. (IIM have suffixes A, B, C, K, L indicating the location). It was Niju –ma super senior and friend who told about a seminar called Barcamp. The venue was IIM. It brought immense delight to me as to make a visit to IIM-K is my intense long desire. At any cost I didn’t want to miss that bus. And I didn’t. The venue-academic block is 2km away from the main gate. I was amazed and ma eyes were taking 180 dgeree movements to ensure that i don’t miss any good scenes there.  At last we reached near Academic block. I was wondering which one of the blocks I see is the academic block. Very soon I understood, unlike ma college, here they call a “block” for a collection of multistoried eye catching buildings. We were asked to sit inside a class room.

The class room…I can’t express. How can I compare that with my class rooms? If I was asked to list the common things in ma class and that class room, the tube light will be the solitary member in that list. Even fan and chalk won’t come in that list as the amphi theatered , air conditioned class rooms there preferred LCD projectors. Superb…great…marvelous .These were some of the adjectives that were dancing on my tongue to express ma exclamation. I think a person like me who had spent hardly 6 or 7 hrs there can’t tell much about it. The part of that IIM I saw is beyond words.  Now lets to move to the incident which made my dream a memorable one.

The program started by 10 am. By 1.00 it was lunch break. My bro’s friend is student of this institute. I decided to see him. I called him, he told the name of his hostel. It was K hostel. Like the institute the hostels there also had immense regards to the English letters for they don’t even try for other names. Few volunteers helped me to show the way. So I was on my way to the k hostel. I passed E hostel. To my right there is a hostel, I don’t know the name, may be F or G. It was a 3 storied block. The ground level was parallel or horizontal to the first floor, ie: the ground floor was rather like a under ground. The rooms there had balcony. Suddenly my eyes took a permanent residence at the balcony of a room.

What was there?

After all a balcony na..?

So what was going on at that balcony…?

To be simple..In one word

SEX

Shocked…..?

If yes please stop reading for I  am going to explain more about that horrible scene.

A gal was lying on the legs of a boy. Gal was smoking. Boy was sitting on the floor. Then I looked him, his hands were busy. His hands were inside her T-shirt. Hope, there is no need to specify the female body part where his hands found “comfort”. Her legs were “vibrating” like a tuning fork. Actually her dynamic legs grabbed my attention to that balcony.

Could u believe this..?

My legs failed to take steps. I stood there.

I felt guilty. And I  cursed my destiny that made me a witness for such a dirty thing. But I am sure the boy or gal never felt the same.

1 thing I can say…

What was going on my mind was not, about the gal, boy or my lucky opportunity to see a live sex (that too free of cost) but was about that gal’s parents. Daughter studying in one of the best b schools. They spend 12lacs for 24 months program.

What the hell is she doing…?????????????????????????????????

To get an admission to IIM is not an easy task, so both were intelligent in all sense. The nation ,family and society expects a lot and never this. They should be the role model for the world and the younger one’s. Are they? and is this the way? should the youth get inspired from this…?

What so ever it may be…lemme continue

Suddenly I heard a voice:” enthada vaa noki nilkunne,,,,”

It was another  student, some how he was able 2 get that I am malayalee.

I said “nothing” He told “ignore it. It happens here, dont look there, if they see you…you will be in trouble” So I start to walk ahead, soon I turned back. The gal was looking at me, I think. Not sure. By that time she was going to reciprocate to the boy for his gentle deed. And the boy was unzipping his pants to make things easy. Quickly I turned my head and whispered “omg!!!!!!Bastards!…”  Soon I went to the K hostel. Saw shamin. Had a small chat with him. Then I returned back to the academic block. On returning from K-Hostel I dint look there. My mood was spoiled. It took time for me to become normal. I didn’t eat much. Afternoon session I was not attentive. And I left home, before the end of the program. Earlier I told ma brother and Niju, that I would return only next day morning, but I reached home by 5.30 pm. I tried to study. I failed. Still, my mind is in front of that room. Not because I don’t have such a chance or I enjoyed that sex scene a lot. But as a one liner I would tell the reason for ma discomfort as- my perspective to love and life is no way similar to those people. So what do you say now “Dream is not what you see in sleep, dream is the thing which does not let you sleep”

Is that rite…? And does that make sense now…?

IIM ma dream….givin me sleep less nights…”

When i shared this with some of  my friends then all had opinions of same school. Niju told it happens in all Premier Institutes , ignore it. All other friends of mine- irrespective of gender had opinion similar to Niju.

Read More

2009

Jan 01

One more year waved its hands and said good bye. The analysis for the year goes in the usual fashion- illustrating the list of achievements and losses ,weighing each of the said lists and never able to judge which weighs more…like that …. When it comes to achievements we think of A.R. Rahman, Rasul Pookuti, Chandrayan. On the other side deaths of many veterans make us feel that 09 was a year of sorrows.

Coming to my personal life, 09 was very much eventful. Many lessons, many mistakes and many corrections too. Above all I would place my opportunity to lead Abnitio’09 from front as the greatest achievement. I had awesome time then. It was a great exposure to me.

Some of my longing desires were fulfilled which includes visit to IIM-K, pilgrimage to Sabarimala etc. Though I could not maintain my academic records I was able to master many lessons of life which made me to drop some unworthy relations, commitments  and habits on the way. At times the new acquaintances and habits made me busy like anything but I am able to find joy in all those happenings. Last but not the least the first week of December gave a new position called “blogger”. With little difficulties ma personal blog was out on 10/12/09. The entry to the blogging world was very much welcomed by the veterans over there and that made me the admin of the CetlyL!ve.

Thanks to the almighty and let’s hope for the best for all during this year…

Read More

Protected: Anuya's wedding

Dec 27

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Read More